iOS

מערכת iOS מאפשרת הקלדת טקסט באמצעות הדיבור.

לקבלת עזרה טכנית בהתקנה והפעלה  


שימוש

כדי להזין טקסט, הקישו על לחצן המיקרופון במקלדת, ואז התחילו לדבר. בעודכם מדברים, הטקסט יופיע במסך. כדי לסיים, הפסיקו לדבר, ואז הקישו על לחצן המקלדת המקלדת של iPhone

כדי לשנות את שפת ההכתבה הקולית, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המיקרופון , ואז בחרו את השפה הרצויה.

להסבר מלא על אפשרויות הקלדה קולית, קראו באתר התמיכה של Apple:
שימוש בהכתבה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch